ALGEMEEN REGLEMENT LIEFHEBBERSCOMPETITIEArt. 1: Verzekering en aansluitingen
Het Provinciaal Bestuur VLM-Vlaams-Brabant richt een competitie in voor dames en heren, "Liefhebberscompetitie" genaamd. In bijlage aan dit reglement vindt U de aansluitingsvoorwaarden en een kostenoverzicht, evenals de praktische organisatie. (formulieren e.d)

Art. 1.1 Elke club draagt zelf de verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen en moet er voor verzekerd zijn. De clubs evenals de bij hen aangesloten spelers moeten verzekerd zijn bij VLM Vlaams-Brabant. VLM Vlaams-Brabant is verzekerd bij Ethias volgens de bepalingen vervat in polis nr 45.183.645. Deze polis voldoet aan alle normen gesteld in het decreet op het medisch verantwoord sportgebeuren.
oor meer informatie hierover, kies "verzekering" in het linkermenu of klik hier.
Indien een club zelf een polis bij een andere maatschappij wenst te onderschrijven, dient een verzekeringscontract te worden afgesloten m.b.t. de burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. de aangesloten leden onderling en tegenover derden, zodat de aansprakelijkheid, bedoeld in Art. 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, gedekt is. Deze clubs dienen zij een fotokopie van hun verzekeringspolis alsmede een lijst van de verzekerde leden en een kopie van het betalingsbewijs naar het secretariaat van VLM Vlaams-Brabant te sturen, en dit voor 1 januari van het lopend seizoen.
De clubs noch hun leden kunnen in geen geval de inrichters VLM Vlaams-Brabant van de competitie verantwoordelijk stellen voor wat het ook moge zijn.

Art. 1.2. Nieuwe spelers worden permanent aanvaard. Enkel de nieuwe leden dienen een bewijs van medische keuring af te leveren.

Art. 1.3. Veranderen van club:
De secretaris van de club krijgt een schrappingslijst in de periode mei-juni. Op die lijst schrapt hij de namen van de personen die voor het volgende seizoen niet meer aangesloten dienen te worden. Personen die voor het volgend seizoen bij hun club wensen aangesloten te blijven, dienen naast hun naam op die lijst hun handtekening te plaatsen. Deze lijsten moeten uiterlijk op 30 juni te worden terugbezorgd aan het VLM-secretariaat. Eens een lid heeft getekend op deze lijst, blijft hij/zij voor de rest van het seizoen verbonden aan deze club. Tijdens het seizoen kunnen spelers enkel van club veranderen indien artikel 1.5. van dit reglement van toepassing is.

Art. 1.4. Wijzigingen op de lidkaartgegevens: adreswijzigingen dienen eenmaal per jaar via de schrappingslijst te worden meegedeeld.

Art. 1.5. Speelsters/spelers zijn onmiddellijk vrij van zodra hun ploeg algemeen forfait geeft of als een algemeen forfait wordt toegepast. Zij mogen aantreden bij een andere ploeg mits de verantwoordelijke van de nieuwe club hem/haar aansluit via een een aansluitingslijst voor leden. In dat geval dient de betrokken speler/speelster deze aansluitingslijst eveneens voor akkoord te ondertekenen. De postdatum geldt als bewijs van tijdige verwittiging. Lidkaart en medische kaart dienen in dit geval dus niet vernieuwd te worden.

Art. 1.6. Elke speler behoudt zijn lidnummer bij VLM-Vlaams-Brabant, zelfs indien hij van ploeg verandert.

Art. 1.7. Een naamwijziging mag jaarlijks tussen 1 mei en 30 juni op voorwaarde dat minstens 6 leden blijven. Deze moeten in regel zijn qua lidgeld en verzekering. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur hier anders over beslissen.Art. 1.8. Decreet van 29 maart 1991 op het medisch verantwoord sportgebeuren.
In artikel 23, paragraaf 1, nr. 1 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening werd de volgende verplichting opgelegd aan alle verantwoordelijken van Vlaamse sportfederaties en - verenigingen: "de regering, ten minste veertien dagen van tevoren, in kennis te stellen, op de wijze door haar bepaald, van alle geplande sportmanifestaties en georganiseerde voorbereidingen."
Deze bepaling werd nader omschreven in artikel 89 van het uitvoeringsbesluit medisch verantwoord sporten: "Overeenkomstig artikel 23, paragraaf 1, nr. 1 van het decreet stelt de sportvereniging, de sportfederatie, of in voorkomend geval, het overkoepelend orgaan, de administratie minstens veertien dagen van tevoren met een ter post aangetekende brief, die uitwerking heeft de derde werkdag na verzending, of met een mailbericht of faxbericht, in kennis van alle geplande sportmanifestaties, georganiseerde voorbereidingen en van elke wijziging aan deze planning.
De bewijzen van deze kennisgevingen moeten door de verzender bewaard worden gedurende een termijn van n jaar.
Deze mededeling vermeldt: Om aan deze artikels te voldoen zal VLM Vlaams-Brabant het kalenderboekje en de wekelijkse wijzigingen doorsturen naar onderstaand adres.
Om aan deze artikels te voldoen als clubbestuur te voldoen, moet je ook de informatie betreffende eigen organisaties (tornooien e.d.) doorsturen naar dit adres,Hier kan je ook terecht kan voor bijkomende informatie aangaande medisch verantwoorde sportbeoefening en de dopingproblematiek in Vlaanderen:
Vlaamse Overheid
Sport Vlaanderen
Arenbergstraat 5 1000 Brussel
Tel: 02/ 209.45.11
E-mail: [email protected]
Website: https://www.sport.vlaanderen


Art. 2: Deelname en wedstrijdkalender
Het bedrag, de gegevens voor de storting, de einddatum voor inschrijving en voor het insturen van de laatste wedstrijdbladen zijn vermeld in bijlage.

Art. 2.1. Een club kan meerdere ploegen inschrijven. De samenstelling van die ploegen dient bij de inschrijving te gebeuren. Het inschrijvingsgeld is verschuldigd voor elke ingeschreven ploeg. Het adres en de einddatum voor het insturen van het inschrijvingsformulier zijn vermeld in bijlage.

Art. 2.2. Elke ingeschreven ploeg krijgt een wedstrijdkalender toegestuurd. De hierin vermelde data moeten zo strikt mogelijk gevolgd worden. De wedstrijden gaan door op dag en uur waarop de thuisploeg over een zaal beschikt, doch er mogen geen wedstrijden aanvangen vr 19.15 uur of na 21.25 uur, uitgezonderd op zaterdag, zondag en feestdagen. In dit laatste geval mogen geen wedstrijden aanvangen voor 10.00 uur of na 21.25 uur.

Een wedstrijd vangt aan ten vroegste 15 min. nadat de zaal beschikbaar wordt (mogelijkheid tot opwarming). Het uur vermeld in de kalender is het aanvangsuur van de wedstrijd. Zoniet wordt de tegenstrever hiervan op de hoogte gesteld.

Art. 2.4. IIndien een ploeg meer dan 15 minuten na het aanvangsuur van de wedstrijd niet speelklaar is, mag de tegenpartij weigeren de wedstrijd aan te vangen. Dit vertaalt zich in forfaitcijfers tenzij heerkracht kan worden ingeroepen. (zie hiervoor ook 2.12).

Art. 2.5. IIndien een wedstrijd niet kan uitgespeeld worden wegens tijdsgebrek kan de wedstrijd worden herspeeld bij de bezoekende ploeg, die de kosten zal dragen (zaal, scheidsrechter,...). Indien de bezoekende ploeg dit wenst, mag zij onderling afspreken met de tegenstrever om eventueel een andere regeling te treffen (bvb. match opnieuw op verplaatsing spelen, of op neutraal terrein, met delen van de kosten).

Art. 2.6. De ploegen delen bij de inschrijving dag en uur mee wanneer zij de zaal ter beschikking hebben. Bij het opstellen van de speelkalender zal hier in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden.

Art. 2.7. Indien een wedstrijd op de kalenderdatum en uur (boekje) niet kan doorgaan, spreken de ploegen onderling een nieuwe datum en uur af. Dit moet gebeuren met respect voor de tegenstrever en de organisatie. Ten laatste 10 kalenderdagen voor de wedstrijd. bevestigen beide ploegen:deze nieuwe datum schriftelijk aan het secretariaat VLM Vlaams -Brabant, hetzij per brief, per fax of via e-mail. Indien de termijn van 10 dagen niet gerespecteerd kan worden, kan alleen heerkracht worden ingeroepen. (zie 2.12)
Uitgezonderd het omwisselen van wedstrijden (thuisploeg - bezoekers volgens kalender worden omgewisseld) moet elke wedstrijd gespeeld worden ten laatste drie maanden na de oorspronkelijke wedstrijddatum zoals vermeld in het boekje en in ieder geval voor de door het bestuur vastgelegde einddatum voor de competitie.

Art. 2.8. Elke ploeg mag per wedstrijd en per seizoen slechts n wijziging aanvragen uitgezonderd in geval van heerkracht. (zie 2.12) Dit zal worden beoordeeld door het bestuur.

Art. 2.9. Een speelweek vangt aan op maandag (=1ste speeldag) en eindigt op zondag.

Art. 2.10. De thuisploeg is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

Art. 2.11. De thuisploeg draagt de huurkosten van de zaal, elke ploeg draagt zijn eigen verplaatsingsonkosten.

Art. 2.12 Heerkracht kan zijn:
Alle andere mogelijke ingeroepen gevallen zullen door het bestuur beoordeeld worden.
In geval van heerkracht spreken beide ploegen een nieuwe plaats, datum en uur af. Beide ploegen bevestigen de afspraak schriftelijk aan het VLM secretariaat ten laatste 8 kalenderdagen NA de oorspronkelijke wedstrijddatum (boekje of eerder gewijzigde datum).

Art. 2.13 Indien de bovenvermelde termijnen niet gerespecteerd werden, kan/kunnen de in gebreke zijnde ploeg(en) bestraft worden met forfaitcijfers.

Art 2.14 Twee ploegen van eenzelfde club die in eenzelfde reeks aantreden, dienen hun onderlinge wedstrijden te spelen voor 28 februari, ongeacht de programmering in de speelkalender. (AV 2009).

Art. 2.15 Indien een ploeg niet komt opdagen voor een wedstrijd, wordt ze bestraft met een "niet-verwittigd forfait". Na drie niet-verwittigde forfaits of vijf forfaits (gewone + niet-verwittigde) wordt de ploeg bestraft met een algemeen forfait. Alle uitslagen van deze ploeg worden geannuleerd en de ploeg wordt naar de laatste plaats in hun reeks verwezen.


Art. 3: Spelregels
Deze competitie wordt betwist volgens de internationale spelregels, behoudens de in dit reglement voorkomende wijzigingen.

Art. 3.1. Zowel de uitslagen en rangschikkingen als de kalender voorzien van de meest recente wijzigingen worden wekelijks verspreid via e-mail en gepdatet op de website www.vlmbrabant.be
Wedstrijdwijzigingen zijn zeer belangrijk voor het verdere verloop van de competitie. Laat niet na ze te lezen en ze aan uw leden kenbaar te maken.

Art. 3.2. Antennes, scorebord en het verstrekken van drinkbaar water (2 flessen van 1,5 liter) zijn verplicht, en ten laste van de thuisploeg.

Art. 3.3 De thuisploeg zorgt voor inspeelballen voor de bezoekers. (beslissing AV juni 2008).
De thuisploeg zorgt voor de wedstrijdbal.
Er wordt in ALLE REEKSEN verplicht gespeeld met een GEKLEURDE bal.


Art. 3.4. Enkel bij de 'Heren Provinciale I' is het dragen van genummerde truitjes verplicht. Indien slechts n speler van een ploeg geen genummerd truitje draagt, mag hij toch worden opgesteld, mits akkoord van de tegenstrever. (Het nummer mag eventueel aangebracht worden met tape, krijt, o.i.d).
In Heren provinciaal 1 is tevens het gebruik van opstellingsbriefjes verplicht. Het model hiervoor kan gedownload worden van onze website.


Art. 3.5 Puntentelling:
Opgelet: gewijzigde puntentelling!

Aangezien de puntentelling zowel internationaal als binnen de VVB gewijsigd werd, en VLM-Brabant deze reglementen volgt, wordt ook in de VLM-competitie de nieuwe puntentelling toegepast: Na de wedstrijd worden de volgende punten toegekend:
 • een wedstrijd gewonnen met 3-0 of 3-1:
  * de winnaar krijgt 3 punten (zie in het klassement de kolom W3)
  * de verliezer krijgt 0 punten
 • een wedstrijd gewonnen met 3-2:
  * de winnaar krijgt 2 punten (zie in het klassement de kolom W2)
  * de verliezer krijgt 1 punt (kolom W1)
 • bij forfait van een ploeg:
  * de forfaitgevende ploeg krijgt -1 punten
  * de andere ploeg krijgt 3 punten (W3)


Art. 3.6. Om een eindrangschikking op te maken wordt in volgorde gekeken naar de behaalde punten, de gewonnen wedstrijden, de verloren wedstrijden, de cofficint bekomen door de deling van de gewonnen sets door de verloren sets. Indien op het einde van het seizoen twee ploegen evenveel punten, gewonnen en verloren wedstrijden en een zelfde cofficint hebben, zullen de onderlinge wedstrijden bepalend zijn. Blijft de stand nog gelijk, dan wordt op neutraal terrein een testwedstrijd gespeeld, dit zowel voor stijgers als voor dalers. De VLM Vlaams-Brabant staat in voor de organisatie hiervan.

Art. 4: Stijgen en dalen
Behoudens een herschikking van de reeksen gelden volgende algemene regels:

Art. 5: Scheidsrechters
Art. 5.1. Bij de heren Prov. I worden de wedstrijden VERPLICHT geleid door een VLM - of een VVB -scheidsrechter. Bij afwezigheid van een officile scheidsrechter bij de thuisploeg mag de bezoekende ploeg een SR aanstellen. In dat geval heeft de thuisploeg het recht een 2de scheidsrechter aan te stellen: deze heeft de bevoegdheden zoals ze zijn vastgelegd in de internationale spelregels. De kosten worden gedragen door de thuisploeg. Opgelet! Er moet actief gezocht geweest zijn: minstens drie SR's contacteren, SR -verantwoordelijke (Rudi Vandereycken) verwittigen en namen doorgeven.

Art. 5.2. Voor de andere reeksen wordt de wedstrijd bij voorkeur geleid door een officile scheidsrechter (niet verplicht). De thuisploeg is verantwoordelijk voor het aanzoeken van een scheidsrechter. Bij onderlinge overeenkomst mag de bezoekende ploeg een scheidsrechter leveren. De eventuele kosten worden gedragen door de thuisploeg.
De bezoekende ploeg heeft het recht om op eigen kosten een tweede scheidsrechter af te vaardigen. Deze moet echter een VVB-scheidsrechterskaart hebben, of op de lijst van VLM -scheidsrechters voorkomen. (Zie lijst van de SR's op de website)

Art. 5.3. Behoudens geval van overmacht moet de volledige wedstrijd geleid worden door een en dezelfde scheidsrechter(s). Indien dit niet het geval is, moet dit op het wedstrijdblad vermeld worden. Indien een wedstrijd door twee scheidsrechters geleid wordt, behouden zij gedurende de hele wedstrijd hun zelfde functie. Een scheidsrechter mag niet tezelfdertijd de functie van coach uitoefenen.

Art. 5.4. De thuisploeg betaalt de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd. Het vastgelegde bedrag voor de matchvergoeding en van de verplaatsingskosten zijn vermeld in de bijlage.

Art. 5.5. Het wedstrijdblad dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de scheidsrechter en de kapiteins van beide ploegen.

Art. 5.6. Meedelen van de uitslag : de clubverantwoordelijke heeft de mogelijkheid de uitslag onmiddellijk na de match elektronisch in te geven via de website.

Art. 5.7. De ploegverantwoordelijke van de thuisploeg zorgt voor het wedstrijdblad en de verzending ervan. Normaal moet het originele wedstrijdblad binnen de drie dagen na de wedstrijd verstuurd worden naar Eddy Gosseye. Het wedstrijdblad mag ook wordenb gescand (recto + verso) waarna de scan binnen de drie dagen na de wedstrijd naar Eddy Gosseye wordt gemaild. In dat geval mogen de originele wedstrijdbladen in een totaalpakket naar Eddy Gosseye, Frans Mombaersstraat 189, 3071 Erps-Kwerps - Tel/fax 02/757.29.03 email: [email protected] worden opgestuurd, onmiddellijk na de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie en ten slotte onmiddellijk na de laatste thuiswedstrijd van de competitie.

Art. 6: Spelers en speelsters
De leden moeten medisch gekeurd zijn volgens de wettelijke normen. Deze keuring moet slechts eenmaal gebeuren bij aanvang van het lidmaatschap. Spelers met een verzekering op proef zijn niet-speelgerechtigd. Zij beschikken immers nog niet over een geldige spelerslidkaart.

Art. 6.1. Spelers/speelsters moeten steeds in het bezit zijn van een geldige lidkaart vooraleer te mogen spelen. Bij afwezigheid van deze lidkaart mag ook de aansluitingslijst voor leden, de identiteitskaart of een ander legitimatiebewijs worden voorgelegd, doch dit moet steeds op het wedstrijdblad worden vermeld.

Art. 6.2. Een afwezige speelster/speler die aankomt nadat de wedstrijd is gestart, mag hieraan enkel deelnemen nadat zij/hij op het wedstrijdblad werd ingeschreven. Dit mag slechts geschieden tussen twee sets.

Art. 6.3. Men mag de wedstrijd met 5 spelers/speelsters betwisten zo er niet meer beschikbaar zijn, tenzij men op 5 terugvalt door een sanctie.

Art. 6.4. Spelers jonger dan 37 jaar of speelsters jonger dan 33 jaar en effectief spelend in DIVISIE VVB/AIF of hoger kunnen onder geen enkele voorwaarde worden opgesteld. Deze leeftijdsgrens wordt verlegd naar 33 en 30 jaar voor VVB/AIF aangeslotenen aantredend in provinciale I en II en naar 30 (heren) en 27 (dames) voor spelers VVB/AIF spelend in een reeks lager dan 2de provinciale. Deze leeftijdsgrens geldt niet voor spe(el)st)ers jonger dan 18 jaar en uitsluitend spelend in een jeugdcompetitie. Spe(e)l(st)ers geschorst in een andere federatie worden niet toegelaten in de VLM-competitie.
Een VVB/AIF-lid dat in de loop van het seizoen in nog geen enkele VVB/AIF wedstrijd effectief gespeeld heeft, wordt wel aanvaard.
Het opstellen van een speler/speelster die niet-speelgerechtigd is of die niet voldoet aan de regels van artikel 6 van dit competitiereglement leidt automatisch tot forfait voor elke wedstrijd waaraan deze speler/speelster heeft deelgenomen, doch leidt niet automatisch tot de schorsing van de ploegverantwoordelijke.

Art 6.5. Speelsters/spelers geschorst bij de VVB-, BVBV-, AIF- of andere competities worden niet toegelaten tot de VLM -VB-competitie.

Art. 6.6. Bij de heren mag gemengd gespeeld worden, bij de dames niet.

Art. 6.7. Spelers/speelsters van een zelfde club mogen hoogstens tweemaal per seizoen deelnemen aan een wedstrijd in een andere ploeg van hun club in een gelijke of een hogere reeks.
 • en speler/speelster die voor de derde maal aantreedt in een ploeg van een hogere reeks, wordt voor de rest van het seizoen beschouwd als lid van deze hoger geklasseerde ploeg.
 • Spelers/speelsters uit de IB en de reeks Oost mogen ook in de andere prov. reeksen aantreden. Deze regel geldt niet voor spelers/speelsters die uitsluitend bij VLM spelen en dit tot hun 18de verjaardag.
 • Spelers/speelsters van een hogere reeks mogen onder geen beding aantreden in een lagere reeks.
 • Voor elke wedstrijd mogen slechts twee spelers/speelsters van een andere ploeg van dezelfde club worden opgesteld.
 • Dames, actief in de damescompetitie, mogen ook aantreden in een herenreeks.
 • Dit dubbelspelen is wel beperkt tot eenzelfde herenploeg.

Opgelet: twee ploegen in dezelfde reeks!

Art. 6.8 Indien een club twee ploegen opstelt in dezelfde reeks, blijven de spelers vast verbonden aan hun respectievelijke ploeg. Zij kunnen dus niet onderling uitgewisseld worden noch optreden voor de andere ploeg in dezelfde reeks (AV 2009).


Art. 7: Wangedrag
Ten einde de sportiviteit te bevorderen en het verloop van de wedstrijden in goede banen te leiden worden individuele strafpunten verbonden aan de gele en rode kaarten.

Art. 7.1. Elke gele en/of rode kaart verkregen tijdens een wedstrijd levert de betrokkene strafpunten op. Deze worden elk seizoen opnieuw op NUL gezet. (geen overdracht.)
een gele kaart = 2 strafpunten
een rode kaart= 3 strafpunten

Art. 7.2. Bij het behalen van 5 strafpunten wordt de speelster/speler geschorst voor 1 wedstrijd die door het bestuur aangeduid wordt.
Een uitwijzing (= 1 set) of een uitsluiting (= 1 match) heeft dus automatisch een schorsing voor 1 speeldag tot gevolg.

Art. 7.3. Sanctieschaal voor wangedrag : zie boekje "Internationale spelregels".

Art. 8. Bestraffing bij dopingpraktijken
Spelers/speelsters die door de controlerende diensten van de Vlaamse Gemeenschap op doping worden betrapt, worden voor de duur van 2 jaar uit de federatie gesloten. Bij betwisting wordt de zaak behandeld door de Juridische kamer van de Vlaamse Sportfederatie vzw. volgens de reglementen van deze organisatie.

Art. 9. Klachtencommissie
Elke klacht aangaande een wedstrijd is ontvankelijk indien ze per gewoon schrijven op het secretariaat werd ingediend binnen de 10 kalenderdagen na de wedstrijddag. Deze klacht wordt door het bestuur behandeld binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst. Indien n van de partijen zich met de door het bestuur genomen beslissing niet kan verzoenen, kan zij binnen de 10 kalenderdagen na het ontvangen van de schriftelijke beslissing door het bestuur, klacht indien bij de klachtencommissie. Dit gebeurt via een AANGETEKEND SCHRIJVEN gericht aan het secretariaat van VLM-Vlaams-Brabant t.a.v. de Klachtencommissie.
Alle partijen zullen binnen de dertig dagen door de klachtencommissie worden uitgenodigd. De commissie neemt ter zake een definitieve beslissing na alle partijen gehoord te hebben. Een partij die ter zitting niet kan aanwezig zijn, mag zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Deze moet hiertoe een geschreven en door de clubverantwoordelijke ondertekende volmacht kunnen voorleggen.
De competitieleider of een door het bestuur aangeduid bestuurslid woont de zittingen met adviesgevende stem bij.
De door de klachtencommissie genomen beslissing wordt binnen de acht dagen per gewoon schrijven medegedeeld aan alle betrokken partijen.

Art. 10. Fair-play
Alleen de ploegen die, op het einde van het seizoen, hun fair -playformulier hebben ingezonden en aanwezig zijn op de Algemene Vergadering, komen in aanmerking voor de fair -playprijs.
Met uitzondering van de bepalingen van art. 6.4, wordt een ploeg die een speler/speelster opstelt, die eveneens actief speelt in de BVBV, VVB of AIF -competities, automatisch uitgesloten voor de fair -playprijs.