Internationale spelregels - Sancties


ALGEMEEN
Er zijn twee soorten sancties:
1. Sancties omwille van SPELVERTRAGING: dit zijn ploegsancties --> Zie hiervoor Regel 17
2. Sancties omwille van WANGEDRAG: dit zijn persoonlijke sancties. --> Zie hiervoor regel 22


De scheidsrechter geeft zijn sanctionele beslissing te kennen met de volgende gradatie:
Gradatie De scheidsrechter Verdere gevolgen
Verwittiging Mondeling, handgebaar, vinger a/d pols Geen verdere gevolgen.

Alleen ingeval van "spelvertraging" wordt de waarschuwing op het wedstrijdblad genoteerd.
Bestraffing Gele kaart
 • Opslagvelies
 • Punt voor de tegenpartij
Uitwijzing Rode kaart
 • Betrokken persoon neemt plaats op de strafstoel
 • Geen verdere gevolgen
Uitsluiting Rode + gele kaart
 • Betrokkene moet de speelruimte verlaten.
 • Geen verdere gevolgen tijdens de wedstrijd.
 • Na de wedstrijd stelt de Sr een verslag op.


Regel 17


Sancties omwille van SPELVERTRAGING.
 • Sancties omwille van spelvertraging zijn ALTIJD een PLOEGSANCTIE.
 • Alle sancties voor spelvertraging worden genoteerd op het wedstrijdblad.
 • De eerste verwittiging wordt spelvertraging bestraft met een waarschuwing.
  De scheidsrechter brengt twee vingers aan de pols.
 • ALLE VOLGENDE SPELVERTRAGINGEN, doorheen de ganse wedstrijd, worden gesanctionneerd met een BESTRAFFING. De scheidsrechter toont een gele kaart. Dit betekent opslagverlies en punt voor de tegenpartij.
 • Sancties VOOR de aanvang van een set worden gegeven bij aanvang van de volgende set. (als de spelers zich op het terrein bevinden en voor de eerste opslag)


17.1 Types van spelvertraging
Elke onregelmatige actie die de normale hervatting van het spel doet vertragen zoals:
 • een spelerswissel vertragen;
 • een onregelmatige spelerswissel aanvragen,
 • andere onderbrekingen verlengen, na het signaal om het spel te hervatten;
 • een ongegronde aanvraag herhalen;
 • een derde time out aanvragen;
 • na het beŽindigen van een spelfase, de bal extra lang bijhouden.
17.2 Mogelijke sancties:
 • een waarschuwing (SR --> twee vingers aan de pols)
 • een bestraffing (SR --> gele kaart)


Regel 22


Sancties omwille van WANGEDRAG.
 • Sancties omwille van PERSOONLIJKE FOUTEN vergen ALTIJD een INDIVIDUELE SANCTIE.
 • Alle sancties voor spelvertraging worden genoteerd op het wedstrijdblad.
 • Een lichte uiting van wangedrag wordt niet gesanctionneerd. De scheidsrechter zal wel een MONDELINGE WAARSCHUWING geven via de kapitein op het terrein. Deze sanctie heeft geen verdere gevolgen en wordt NIET op het wedstrijdblad genoteerd. (Regel 22.1)
 • Herhaling door een zelfde ploeglid wordt PROGRESSIEF bestraft: dit betekent dat na een waarschuwing een bestraffing volgt, nadien een uitwijzing, nadien een uitsluiting.
 • Afhankelijk van de aard van de fout kan ONMIDDELLIJK een zwaardere sanctie worden opgelegd. Uitwijzing of Uitsluiting moeten dus niet noodzakelijk worden voorafgegaan door een waarschuwing of een bestraffing.
 • Wangedrag kan een uiting zijn zowal t.o.v. de scheidsrechter(s), de officiŽlen, de tegenstanders, de eigen ploegmaats, het publiek. (22.2)

Regels 22.2 (categoriŽn) en 22.3 (sanctieschaal) - samenvattende tabel
Sanctie Teken Reden Verdere gevolgen
Verwittiging Mondeling of handgebaar LICHT WANGEDRAG

Een mondeling waarschuwing wordt enkele gegeven voor een "lichte uiting van wangedrag"

Geen verdere gevolgen.
Bestraffing Gele kaart ONBELEEFD GEDRAG

Dit is een actie tegen de goede manieren of morele principes of een uiting van minachting. bvb. Manifest zijn ongenoegen uiten t.o.v. een beslissing van de scheidsrechter; zich onsportief gedragen t.o.v. de tegenstrever(s) of het publiek; ...

Noteer:

Een gele kaart wordt niet noodzakelijk voorafgegaan door een waarschuwing. Een mondeling waarschuwing wordt enkele gegeven voor een "lichte uiting van wangedrag".

 • Verlies van de opslag
 • Punt voor de tegenpartij


Uitwijzing Rode kaart BELEDIGEND GEDRAG

Dit kan zijn:
 • Een eerste beledigende actie van een ploeglid; bvb. de scheidsrechter uitschelden, de tegenstrevers uitjouwen of iets uitdagend toeroepen, zich agressief opstellen t.o.v. het publiek. Dit kan met woorden en/of gebaren.
 • Een tweede uiting van onbeleefd gedrag van een speler die hiervoor reeds een gele kaart gekregen heeft.
 • De betrokkene moet plaatsnemen op de "strafstoel". Hij wordt vervangen door een beschikbare reservespeler. Indien geen wissel meer mogelijk is, verliest de ploeg deze set. De punten van de tegenstrever worden aangevuld tot 25 of een verschil van twee punten bereikt is.
 • Een uitgewezen coach moet plaatsnemen op de strafstoel. Hij mag niet meer tussenkomen in het spel.
 • Geen verdere gevolgen: dus geen opslagverlies - geen punt voor de tegenpartij.
Uitsluiting Rode+gele kaart AGRESSIEF GEDRAG

Dit kan zijn:
 • Agressief gedrag:
  Een fusieke aanval of opzettelijke agressie.
 • Een tweede beledigende actie van een ploeglid;
 • Een derde uiting van onbeleefd gedrag van een speler die hiervoor reeds een gele kaart en een rode gekregen heeft.
 • De betrokkene moet de "speelruimte" (dus niet alleen het speelveld) verlaten.

  Hij wordt vervangen door een beschikbare reservespeler. Indien geen wissel meer mogelijk is, verliest de ploeg deze set. De punten van de tegenstrever worden aangevuld tot 25 of een verschil van twee punten bereikt is. Indien hij niet kan vervangen worden voor de volgende sets, verliest de ploeg de volgende sets met 25/0.
 • Geen verdere gevolgen: dus geen opslagverlies - geen punt voor de tegenpartij.
 • Na de wedstrijd maakt de scheidsrechter een omstandig verslag op en stuurt dit naar de provinciale secretaris.