Internationale spelregels - Vragen en antwoorden


De coach

Uit de internationale spelregels
5.2 De coach
 • 5.2.1. Gedurende de hele wedstrijd leidt de coach het spel van zijn ploeg van buiten de speelruimte. Hij selecteert de basisspelers, vraagt de spelerswissels en time-outs aan om zijn instructies te geven. In deze functies is de tweede scheidsrechter zijn officiële contactpersoon.
 • 5.2.2. VOOR DE WEDSTRIJD schrijft of controleert de coach de namen en de nummers van zijn spelers die op het wedstrijdblad vermeld staan en ondertekent het vervolgens.
 • Tijdens de wedstrijd:
  • 5.2.3.1. vóór iedere set geeft hij aan de markeerder of aan de tweede scheidsrechter het behoorlijk ingevuld en ondertekend opstellingsbriefje.
  • 5.2.3.2. moet hij op de reservebank zitten, zo dicht mogelijk bij de markeerder. Hij mag de reservebank verlaten.
  • 5.2.3.3. vraagt hij de spelerswissels en time-outs aan.
  • 5.2.3.4. zowel de coach als alle andere leden van de ploeg mogen instructies geven aan de spelers op het terrein, maar dit uitsluitend als ze op de bank zitten of zich in de opwarmingszone bevinden. De coach mag deze richtlijnen geven rechtstaande of zich bewegend in de vrije zone voor zijn ploeg, vanaf zijn wisselbank en vanaf de verlengenis van de aanvalslijn tot aan zijn opwarmingszone, zonder hierbij het spel te storen of te vertragen.
Vragen Antwoorden
Tijdens een wedstrijd betrad de coach via de achterlijn het speelveld, teneinde zijn libero-speler instructies te geven. Even later stond de coach ook in de verlenging van de aanvalszone. Deze opstelling was van die aard dat de markeerder geen zicht had op de positie van de opslaggever. Welke beslissing hadden de scheidsrechters moeten nemen? De coach heeft het recht zich te verplaatsen tussen de verlenging van de aanvalslijn en de opwarmingszone; hij mag het speelveld niet betreden om zijn functie als coach uit te oefenen; dit was dus niet correct.

Het is de coach niet toegelaten:
- zich te bevinden in de opslagzone en de verlenging van de aanvalszone.
- het speelveld te betreden.

Daarom moet de eerste scheidsrechter via de kapitein op het terrein een waarschuwing geven aan de coach. De coach zal er aan herinnerd worden welke de limieten zijn van zijn vrijheid als coach.

Relatie coach <-> scheidsrechters

Voor aanvang van eens pelfase vraagt de coach aan de 2de SR of de opslaggever de juiste speler is. De eerste SR reageert hier niet op en fluit voor het geven van de opslag. Is dit de juiste procedure ?

Het enige ploeglid dat met de SR's mag praten is de kapitein op het terrein. Het is de coach dus NIET TOEGERLATEN dergelijke vragen te stellen.

De coach bevindt zich tijdens de spelfases zeer dicht bij de zijlijn om zijn spelers aan te moedigen en richtlijnen te geven. Meerdere keren bevindt de coach zich tussen de 2de SR en de spelers op het terrein. Op dat ogenblik vraagt de 2de SR aan de coach om zich een weinig verder van de zijlijn op te stellen om aldus een beter zicht te hebben op het terrein en het spel. De coach antwoordt dat hij zich in een correcte positie bevindt. Wat is de juiste regel in dit geval?

Regel 5.2.3.4 zegt dat de coach richtlijnen mage geven terwijl hij rechtstaat of terwijl hij zich in de vrije zone voor zijn ploeg beweegt, vanaf zijn wisselbank en vanaf het verlengde van de aanvalslijn tot aan zijn opwarmingszone, zonder hierbij het spel te storen of te vertragen.

In dit geval is het duidelijk dat de coach de 2de Sr hindert bij het uitvoeren van zijn taak en bij het volgen van de spelfases. De vraag van de 2de Sr is dus correct en terecht en moet door de coach opgevolgd worden.

Meerdere wissels
Een coach vraagt een wissel aan zonder het aantal te specifiëren. Twee spelers melden zich bij de 2de SR om aan het spel deel te nemen. De 2de Sr staat één wissel toe en verwerpt de tweede. Is dit een correcte beslissing?

Ja, gezien de coach bij zijn aanvraag voor wissel(s) niet gemeld heeft dat het de bedoeling was om twee spelers te wisselen. Indien op het ogenblik van de wissel twee spelers klaar staan om aan het spel deel te nemen, mag de coach wel beslissen wie van de beide spelers zal gewisseld worden.

Vraag naar informatie:
De coach van een ploeg vraagt aan de markeerder informatie over het aantal reeds gebruikte time-outs. Wat is het antwoord van de markeerder?

De coaches mogen deze informatie slechts vragen over hun eigen ploeg, echter zonder de markeerder te hinderen en zonder het spel te vertragen.

Foutieve wissel
Een coach vraagt twee wissels aan. De markeerder laat opmerken dat de vraag voor de eerst wissel correct is, maar de vraag voor de tweede niet. Wat is de beslissing van de 2de SR?

De 2de scheidsrechter laat de eerste wissel toe. De aanvraag voor de tweede wissel wordt geweizgerd en bestraft met een "spelvertraging". Is dit de eerste spelvertraging in de wedstrijd dan wordt het een "waarschuwing". Indien niet, wordt het een "bestraffing" voor spelvertraging (regels 8.1 en 17.1.3).

Minder wissels
Een coach vraagt drie wissels aan. Nadat de vraag wordt aanvaard, beslist hij er maar twee uit te voeren. Wat doet de SR?

Deze situatie is correct en blijft zonder gevolgen voor zover zij geen spelvertraging veroorzaakt. (regels 16.5.2 - 16.5.4 en 17.1)