Card image cap

Bekerreglement - EDITIE 2023-2024Art. 1 Voor wie?
VLM Vl-Brabant richt een bekercompetitie in voor dames en heren "BEKER VAN BRABANT" genaamd. Deze beker wordt georganiseerd in het kader van “Sport Voor Allen” en staat open voor ALLE volleybalclubs, uiteraard voor VLM-clubs maar ook voor niet-VLM-clubs.

Art. 2 Verzekering
Elke club draagt zelf de verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen en moet er voor verzekerd zijn. VLM-clubs, verzekerd via de polis van VLM Vl-Brabant voldoen aan deze voorwaarde. Clubs aangesloten bij VLM Vl-Brabant, die niet verzekerd zijn via de Ethias polis van VLM Vl-Brabant alsook niet-VLM-clubs moeten hun leden verzekeren tegen lichamelijke ongevallen die zich bij het beoefenen van hun sport kunnen voordoen. Een verzekeringscontract dient afgesloten te worden m.b.t. de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover de aangesloten leden onderling en tegenover derden, zodat de aansprakelijkheid, bedoeld in art. 1382 t/m 1386 van het Burgerlijk Wetboek, gedekt is. Met hun inschrijving in de VLM-beker bevestigen ze met deze regelgeving in orde te zijn. De clubs noch hun leden kunnen in geen enkel geval de inrichters van de competitie verantwoordelijk stellen voor wat het ook moge wezen.

Art. 3 Deelname
Art. 3.1 De deelname aan de beker is gratis.
Art. 3.2 Een club kan met meerdere ploegen inschrijven.
De spelers/speelsters van elke ploeg staan vermeld op het respectievelijk inschrijvingsformulier. Deze spelers blijven tot en met de finales verbonden aan deze ploeg en kunnen in geen geval nog optreden voor gelijk welk andere bekerploeg. Het inschrijvingsformulier met daarop vermeld de samenstelling van de ploeg wordt teruggestuurd vóór de datum vermeld op het inschrijvingsformulier naar kaat@vlmbrabant.be.
Art. 3.3 De uitslagen van de bekercompetitie worden wekelijks aan de clubs kenbaar gemaakt via de website en onze wekelijkse nieuwsbrieven. Deze laatste zijn terug te vinden op onze website. Daarenboven verschijnt alle mogelijke informatie i.v.m. de bekercompetitie wekelijks op onze website https://www.vlmbrabant.be . Tevens zullen de wijzigingen die zich in de loop van de bekercompetitie voordoen, hier ook verschijnen. Zij zijn zeer belangrijk voor het verdere goede verloop van deze competitie. Laat niet na de site regelmatig te controleren, de nieuwsbrieven te lezen en de wijzigingen aan uw leden kenbaar te maken.

Art. 4 Spelregels
Art. 4.1 Deze competitie wordt betwist volgens de internationale spelregels, behoudens de in dit reglement voorkomende wijzigingen. Omdat deze bekercompetitie open staat voor alle volleybalclubs ook niet-VLM clubs, zijn er geen toegiften aan ploegen uit verschillende reeksen.
Art. 4.2 Om een eindrangschikking op te maken wordt in volgorde gekeken naar de gewonnen wedstrijden, de verloren wedstrijden, de coëfficiënt bekomen door de deling van de gewonnen sets door de verloren sets. Indien ook deze gelijk zijn, telt het coëfficiënt van de gewonnen punten op de verloren punten. Moesten ook dit nog gelijk zijn, dan wordt er een testwedstrijd gespeeld, georganiseerd door VLM Vlaams-Brabant.
Art. 4.3 De finales worden gespeeld op een locatie bepaald door het bestuur. De datum wordt later medegedeeld. Op deze finale wordt verplicht gespeeld met genummerde truitjes en is ook het gebruik van opstellingsbriefjes verplicht, zowel bij dames als bij heren.
Art. 4.4 De respectievelijke wisselbekers dienen ofwel 3x opeenvolgend ofwel 5x gespreid gewonnen te worden om definitief in het bezit van een club te komen.

Art. 5 Scheidsrechters
Art. 5.1 Elke wedstrijd moet geleid worden door een VLM - of Volley Vlaanderen-scheidsrechter en deze moet aantreden in de officiële Volley Vlaanderen-kledij of gewone kledij met een scheidsrechterschildje van de VLM Een lijst van VLM scheidsrechters is op onze website terug te vinden.
Art. 5.2 De thuisploeg is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de scheidsrechter volgens de voorwaarden van art. 5.1. Indien er noch een Volley Vlaanderen, noch een VLM scheidsrechter beschikbaar is, dient de bekerverantwoordelijke hiervan verwittigd te worden. De bekerverantwoordelijke behoudt zich het recht om in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toe te staan.
Art. 5.3 De verplaatsingskosten van de scheidsrechter bedragen:
Een forfaitaire bedrag van 21 €, verhoogd met een bijkomende km vergoeding van 0,42 €/km.
Ofwel een forfaitaire verplaatsingsvergoeding van €24.00.
De thuisploeg betaalt de scheidsrechter vóór de aanvang van de wedstrijd. Indien er gespeeld wordt met rechtstreekse uitschakeling, worden de scheidsrechters kosten gedeeld door beide ploegen.
Art. 5.4 De bezoekende ploeg heeft het recht om op eigen kosten een tweede VLM - of Volley Vlaanderen scheidsrechter af te vaardigen. De tweede scheidsrechter heeft de bevoegdheden zoals ze zijn vastgelegd in de internationale spelregels.
Art. 5.5 Het wedstrijdblad dient ondertekend te zijn door de scheidsrechter(s) en de kapitein van beide ploegen en wordt door de thuisploeg ten laatste de dag na de wedstrijd verstuurd naar kaat@vlmbrabant.be.

Art. 6 Speelsters – spelers
Art. 6.1 Spelers/speelsters kunnen uiterlijk tot en met 31 december toegevoegd worden. Het is toegelaten een wedstrijd met 5 Spelers/speelsters te betwisten zo er niet meer beschikbaar zijn.
Art. 6.2 De effectief spelende spelers/speelsters dienen op het wedstrijdblad vermeld te staan. De controle gebeurt op basis van identiteitskaart, het rijbewijs of een ander geldig legitimatiebewijs.
Art. 6.3 Een te laat komende speler: zie art. 7.2 van het reglement “competitiereglement”.
Art. 6.4 Spelers uit een andere competitie: zie art. 7.4 van het reglement “competitiereglement”
Art. 6.5 Bij de heren mag gemengd gespeeld worden, bij de dames niet.

Art. 7 Wedstrijdkalender
Art. 7.1 De wedstrijden vangen aan in de maand september. De structuur van de bekercompetitie wordt door de organisator bepaald aan de hand van het totaal aantal inschrijvingen.
Art. 7.2 De finalisten van het vorig seizoen kunnen worden vrijgesteld voor de eerste ronde, afhankelijk v/h aantal inschrijvingen.
Art. 7.3 De lotingen gebeuren tijdens een bestuursvergadering van VLM Vl-Brabant.
Art. 7.4 Bij elke wedstrijd is de eerst vermelde ploeg de thuisploeg, de tweede ploeg de bezoekende ploeg. Bij onderling akkoord kan hiervan afgeweken worden.
Art. 7.5 Het meegedeelde uur is het aanvangsuur van de wedstrijd. Voor aanvang van de wedstrijd moet de zaal ten minste 15 min. beschikbaar zijn voor de opwarming van de ploegen.
Art. 7.6 De matchen gaan door op dag en uur waarop de thuisploeg over een zaal beschikt; dit kan ook op zaterdag of zondag zijn, doch er mogen geen wedstrijden aanvangen na 21.25 uur en uitgezonderd zaterdag en zondag geen wedstrijden vóór 10.15u.
Art. 7.7 De wedstrijden moeten ten laatste op de einddatum, bepaald voor die ronde, plaatsvinden.
Art. 7.8 Onmiddellijk na de loting verstuurt de bekerverantwoordelijke de bekerrooster naar alle betrokken ploegen. De datum van deze mail geldt als basisdatum. Binnen de 10 kalenderdagen na het ontvangen van de bekerrooster stelt elke thuisploeg aan de bezoekende ploeg twee speeldata voor. De bezoekers beantwoorden deze mail op hun beurt binnen de 10 kalenderdagen volgend op de datum van de ontvangen mail en delen aan de thuisploeg de datum van hun keuze mee. Voor alle betrokken mails staat de bekerverantwoordelijke kaat@vlmbrabant.be steeds in “cc”. Het niet tijdig voorstellen van twee datums, ontbreken van een akkoord binnen de hierboven gestelde termijn, het laattijdig antwoorden van de bezoekers, het niet in “cc” plaatsen van de bekerverantwoordelijke, geven deze laatste het recht forfait uit te spreken voor de in gebreke zijnde ploeg.

Art. 8 Klachten
Klachten dienen binnen de 10 kalenderdagen na kennisneming van de feiten, schriftelijk of via e-mail te worden gericht aan de bekerverantwoordelijke: kaat@vlmbrabant.be Elke betwisting zal door het bestuur van VLM Vl-Brabant worden beslecht.

Art. 9 Gele en rode kaarten
Zie art. 8 van het reglement “Liefhebberscompetitie”. Art. 10 Bestraffing van dopingpraktijken
Zie art. 9 van het reglement “Liefhebberscompetitie”