COMPETITIEREGLEMENT


 

Art. 1:  Aansluiting en verzekering

Het Provinciaal Bestuur VLM Vlaams-Brabant richt een competitie in voor dames en heren,  hierna ook "Liefhebberscompetitie" genaamd. In bijlage aan dit reglement vindt U de aansluitingsvoorwaarden en een kostenoverzicht, evenals de praktische organisatie.

Art. 1.1. Elke club draagt zelf de verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen en moet er voor verzekerd zijn.

De clubs evenals de bij hen aangesloten spelers moeten verzekerd zijn. VLM VL-Brabant is verzekerd bij Ethias volgens de bepalingen vervat in polis nr 45.183.645. Deze polis voldoet aan alle normen gesteld in het decreet op het medisch verantwoord sportgebeuren.

Indien een club zelf een polis bij een andere maatschappij wenst te onderschrijven, dient een verzekeringscontract te worden afgesloten m.b.t. de burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. de aangesloten leden onderling en tegenover derden, zodat de aansprakelijkheid, bedoeld in Art. 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, gedekt is. Deze clubs dienen een kopie van hun verzekeringspolis alsmede een lijst van de verzekerde leden en een kopie van het betalingsbewijs naar het secretariaat van VLM Vlaams-Brabant te sturen, en dit voor 1 januari van het lopend seizoen.

De clubs noch hun leden kunnen in geen geval de inrichters  van de competitie VLM VL-Brabant verantwoordelijk stellen voor wat het ook moge zijn.

Art. 1.2 Nieuwe ploegen kunnen inschrijven via een mail naar het secretariaat mia@vlmbrabant.be

Art. 1.3 Nieuwe leden worden permanent aanvaard en worden aangesloten via de "Aansluitingslijst voor leden" of via mail naar mia@vlmbrabant.be met hun nodige gegevens. Van zodra hun naam en lidnummer voorkomen op het wedstrijdblad zijn zij speelgerechtigd.

Art. 1.4 Aansluiting gekende leden:

De ploegverantwoordelijke download de schrappingslijst, laat hem vervolgens handtekenen door de leden die aangesloten blijven en bezorgt deze lijst uiterlijk op 30 juni aan het VLM-secretariaat. Op die lijst stipt hij/zij ook de namen aan van de personen die voor het volgende seizoen niet meer aangesloten dienen te worden. Heeft het lid deze lijst getekend dan, blijft hij/zij vanaf 1 juli, en dit voor de rest van het seizoen, verbonden aan deze club. Een transfer naar een andere club is nog mogelijk mits het akkoord van de beide clubs en op voorwaarde dat er nog geen enkele wedstrijd van het nieuwe seizoen werd gespeeld. Tijdens het seizoen kunnen spelers enkel van club veranderen indien artikel 1.4. van dit reglement van toepassing is.

Art. 1.5. Speelsters/spelers zijn onmiddellijk vrij van zodra hun ploeg algemeen forfait geeft of als een algemeen forfait wordt toegepast. Zij mogen aantreden bij een andere ploeg mits de verantwoordelijke van de nieuwe ploeg hem/haar aansluit via een mail naar het secretariaat.

Art. 1.6. Elke speler behoudt zijn lidnummer bij VLM Vlaams-Brabant, zelfs indien hij van ploeg verandert. 

Art. 1.7. Een naamwijziging van een club of van een ploeg mag jaarlijks tussen 1 en 30 juni op voorwaarde dat minstens 6 leden, effectieve spelers, lid blijven van de club of van de ploeg.

Deze moeten in regel zijn qua lidgeld en verzekering, zo niet wordt het stamnummer geschorst.

In uitzonderlijke gevallen en om gegronde redenen kan het VLM bestuur een afwijking toestaan.

 

Art. 2: Deelname en wedstrijdkalender

Art. 2.1. Een club kan meerdere ploegen inschrijven. De samenstelling van die ploegen dient bij de inschrijving te gebeuren. Het inschrijvingsgeld is verschuldigd voor elke ingeschreven ploeg. Het adres en de einddatum voor het insturen van het inschrijvingsformulier zie bijlage aan het reglement " Liefhebberscompetitie ".

Art. 2.2. Aan elke ingeschreven ploeg wordt via mail een wedstrijdkalender toegestuurd. De hierin vermelde data moeten zo strikt mogelijk gevolgd worden. De wedstrijden gaan door op dag en uur waarop de thuisploeg over een zaal beschikt, doch er mogen geen wedstrijden aanvangen vóór 19.15 uur of na 21.25 uur, uitgezonderd op zaterdag, zondag en feestdagen. In dit laatste geval mogen geen wedstrijden aanvangen vóór 10.00 uur of na 21.25 uur.

Art. 2.3. Een wedstrijd vangt aan ten vroegste 15 min. nadat de zaal beschikbaar wordt (mogelijkheid tot opwarming). Het uur vermeld in de kalender is het werkelijke aanvangsuur van de wedstrijd. Zoniet wordt de tegenstrever hiervan  op de hoogte gesteld.

Art. 2.4. Indien een ploeg meer dan 15 minuten na het aanvangsuur van de wedstrijd niet speelklaar is, mag de tegenpartij weigeren de wedstrijd aan te vangen. Dit vertaalt zich in forfaitcijfers tenzij heerkracht kan worden ingeroepen. (zie hiervoor ook Art. 2.11)

Art. 2.5. De ploegen delen bij de inschrijving dag en uur mee wanneer zij de zaal ter beschikking hebben. Bij het opstellen van de speelkalender zal hier in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden.

Art. 2.6. Elke ploeg mag per wedstrijd en per seizoen slechts één wijziging aanvragen uitgezonderd in geval van heerkracht. (zie Art. 2.11) Dit zal worden beoordeeld door het bestuur.

Art. 2.7. Indien een wedstrijd op de kalenderdatum en uur (website VLM) niet kan doorgaan, spreken de ploegen onderling een nieuwe datum en uur af. Ten laatste 1 week voor de speeldag van de originele wedstrijd bevestigen beide ploegen deze nieuwe datum per mail aan de competitie verantwoordelijke eddy@vlmbrabant.be en het secretariaat mia@vlmbrabant.be. Dit wil zeggen dat de vraag tot wijziging bij de tegenpartij tijdig gesteld moet worden. Indien de termijn van 1 week niet gerespecteerd kan worden, kan alleen heerkracht worden ingeroepen. (zie Art. 2.11)

Uitgezonderd het omwisselen van wedstrijden (thuisploeg – bezoekers volgens kalender worden omgewisseld) moet elke wedstrijd gespeeld worden ten laatste drie maanden na de oorspronkelijke wedstrijddatum zoals vermeld in de competitiekalender en in ieder geval voor de door het bestuur vastgelegde einddatum van de competitie.

Art. 2.8. Een speelweek vangt aan op maandag (=1ste speeldag) en eindigt op zondag.

Art. 2.9. De thuisploeg is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

Art. 2.10. De thuisploeg draagt de huurkosten van de zaal, elke ploeg draagt zijn eigen verplaatsingsonkosten.

Art. 2.11 Heerkracht kan zijn:

-       plotseling extreem slechte weersomstandigheden (wegen niet veilig berijdbaar);

-       sterfgeval van een speler in de ploeg;

-       betrokkenheid bij een ongeval op weg naar de wedstrijd;

-       onverwachte niet beschikbaarheid van de zaal op de dag van de wedstrijd.

Alle andere mogelijke ingeroepen gevallen zullen door het bestuur beoordeeld worden.

In geval van heerkracht spreken beide ploegen een nieuwe plaats, datum en uur af. Beide ploegen bevestigen de afspraak via e-mail aan het VLM secretariaat alsook de competitieleider ten laatste 8 kalenderdagen NA de oorspronkelijke wedstrijddatum op de website of eerder gewijzigde datum.

Art. 2.12 Indien de bovenvermelde termijnen niet gerespecteerd werden, kan/kunnen de in gebreke zijnde ploeg(en) bestraft worden met forfaitcijfers.

Art 2.13 Twee ploegen van eenzelfde club die in eenzelfde reeks aantreden, dienen hun onderlinge wedstrijden te spelen voor 28 februari ,ongeacht de programmering in de speelkalender.

Art 2.14  Daagt een ploeg niet op voor een wedstrijd dan wordt ze bestraft met een "niet-verwittigd forfait". Na drie niet-verwittigde forfaits of vijf forfaits (gewone + niet verwittigde) wordt de ploeg bestraft met algemeen forfait. Alle uitslagen van deze ploeg worden geannuleerd en de ploeg wordt naar de laatste plaats verwezen in hun reeks.

 

Art. 3: Spelregels

Deze competitie wordt betwist volgens de internationale spelregels, behoudens de in dit reglement voorkomende wijzigingen.

Art. 3.1. Zowel de uitslagen, rangschikkingen en de kalender voorzien van de meest recente wijzigingen worden wekelijks verspreid via de nieuwsbrief en op de website https://www.vlmbrabant.be

Wedstrijdwijzigingen zijn zeer belangrijk voor het verdere verloop van de competitie. Laat niet na ze te lezen en ze aan uw leden kenbaar te maken.

Art. 3.2. Antennes en scorebord zijn verplicht. Iedere ploeg moet zelf voor eigen water/drank voorzien.

Art. 3.3  De thuisploeg zorgt voor gekeurde inspeelballen voor de bezoekers.

Art. 3.4. Enkel bij de 'Heren Provinciale I' is het dragen van genummerde truitjes verplicht.

Indien slechts één speler van een ploeg geen genummerd truitje draagt, mag hij toch worden opgesteld, mits akkoord van de tegenstrever. (Het nummer mag eventueel aangebracht worden met tape, krijt, o.i.d.).

In Heren provinciaal 1 is tevens het gebruik van opstellingsbriefjes verplicht. Het model hiervoor kan gedownload worden van onze website https://www.vlmbrabant.be - tab: Algemeen

Art. 3.5  Puntentelling: Na de wedstrijd worden de volgende punten toegekend:

-          een wedstrijd gewonnen met 3-0 of 3-1:

o  de winnaar krijgt 3 punten (zie in het klassement de kolom W3)

o  de verliezer krijgt 0 punten

-          een wedstrijd gewonnen met 3-2:

o  de winnaar krijgt 2 punten (zie in het klassement de kolom W2)

o  de verliezer krijgt 1 punt (kolom W1)

-          bij forfait van een ploeg:

o  de forfait gevende ploeg krijgt    -1 punt

o  de andere ploeg krijgt 3 punten (W3)

Art. 3.6. Om een eindrangschikking op te maken wordt in volgorde gekeken naar de behaalde punten, de gewonnen wedstrijden, de verloren wedstrijden, de coëfficiënt bekomen door de deling van de gewonnen sets door de verloren sets. Indien op het einde van het seizoen twee ploegen evenveel punten, gewonnen en verloren wedstrijden en een zelfde coëfficiënt hebben, zullen de onderlinge wedstrijden bepalend zijn. Blijft de stand nog gelijk, dan wordt op neutraal terrein een testwedstrijd gespeeld, dit zowel voor stijgers als voor dalers. De VLM Vlaams-Brabant staat in voor de organisatie hiervan.

 

Art. 4: Stijgen en dalen

Art. 4.1. Stijgen en dalen DAMES 

Behoudens een herschikking van de reeksen gelden volgende algemene regels.

-     De kampioen van elke reeks is verplicht naar een hogere reeks te stijgen. Een kampioen die weigert te stijgen, wordt laatst geklasseerd en zal dus moeten dalen.

-     De 2 laatst gerangschikten van Prov. 1 dalen naar Prov. 2 A of B.

-     De laatst gerangschikte van Prov. 2 A en B, daalt naar Prov. 3.

-     De twee eerst gerangschikten van Prov. 3 stijgen naar Prov. 2 A of B.

Art. 4.2. Stijgen en dalen HEREN 

Behoudens een herschikking van de reeksen gelden volgende algemene regels bij de heren.

-     De kampioen in Prov. 2 wordt automatisch ingedeeld in Prov. 1 en is een VERPLICHTE stijger.

-     De laatst gerangschikte van Prov. 1 daalt naar Prov. 2

-     De kampioen van de hoogste reeks in de regio Oost en West kunnen eventueel stijgen naar Prov. 2 indien hier een plaats beschikbaar is.

 

Art. 5: Scheidsrechters

Art. 5.1. Bij de heren Prov. I worden de wedstrijden VERPLICHT geleid door een VLM - of een Volley Vlaanderen -scheidsrechter. Bij afwezigheid van een officiële scheidsrechter bij de thuisploeg mag de bezoekende ploeg een SR aanstellen. In dat geval worden de kosten gedragen door de thuisploeg. Opgelet! Er moet actief gezocht geweest zijn: minstens drie SR's contacteren, SR -verantwoordelijke (Rudi Vandereycken) verwittigen en namen doorgeven.

Art. 5.2. Voor de andere reeksen wordt de wedstrijd bij voorkeur geleid door een officiële scheidsrechter (niet verplicht). De thuisploeg is verantwoordelijk voor het aanzoeken van een scheidsrechter. Bij onderlinge overeenkomst mag de bezoekende ploeg een scheidsrechter leveren. De eventuele kosten worden gedragen door de thuisploeg.

De bezoekende ploeg heeft het recht om op eigen kosten een tweede scheidsrechter af te vaardigen. Deze moet echter een Volley Vlaanderen - scheidsrechters kaart hebben, of op de lijst van VLM - scheidsrechters voorkomen.

 (Zie lijst van de scheidsrechters op de website)

Art. 5.3.Behoudens geval van overmacht moet de volledige wedstrijd geleid worden door een en dezelfde scheidsrechter(s). Indien dit niet het geval is, moet dit op het wedstrijdblad vermeld worden. Indien een wedstrijd door twee scheidsrechters geleid wordt, behouden zij gedurende de hele wedstrijd hun zelfde functie. Een scheidsrechter mag niet tezelfdertijd de functie van coach uitoefenen.

Art. 5.4. De thuisploeg betaalt de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd. Het vastgelegde bedrag voor de verplaatsingskosten zijn vermeld in de bijlage en op de website.

Art. 5.5. Het wedstrijdblad dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de scheidsrechter en de kapiteins van beide ploegen.

 

Art. 6: Wedstrijdbladen

Art. 6.1. Inbrengen van de uitslag: de ploegverantwoordelijke moet de wedstrijduitslag onmiddellijk na de match elektronisch inbrengen via de website (https://www.vlmbrabant.be inloggen als club of rechtstreeks via https://vlmadmin.herokuapp.com).

Art. 6.2. De ploegverantwoordelijke  van de thuisploeg zorgt voor het wedstrijdblad. Het blad van de gespeelde wedstrijd moet ook worden gescand (recto + verso) waarna de scan binnen de drie dagen moet geupload worden via de website. (https://www.vlmbrabant.be inloggen als club of rechtstreeks via https://vlmadmin.herokuapp.com). Dit om de wedstrijduitslag die door de ploegverantwoordelijke  is ingebracht in VLMadmin te laten bevestigen door de competitieverantwoordelijke.

 

Art. 7: Spelers en speelsters

Art. 7.1. Spelers/speelsters moeten steeds in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en vermeld staan op het wedstrijdblad vooraleer te mogen spelen.

Art. 7.2. Een afwezige speelster/speler die aankomt nadat de wedstrijd is gestart, mag hieraan enkel deelnemen nadat zij/hij op het wedstrijdblad werd ingeschreven. Dit mag slechts geschieden tussen twee sets in.

Art. 7.3. Men mag de wedstrijd met 5 spelers/speelsters betwisten zo er niet meer beschikbaar zijn, tenzij men op 5 terugvalt door een sanctie.

Art. 7.4 Spelers jonger dan 35 jaar of speelsters jonger dan 30 jaar, effectief spelend in Liga en Nationale Volley Vlaanderen/AIF kunnen onder geen enkele voorwaarde worden opgesteld. De leeftijdsgrens  wordt verlegd naar 30 en 25 jaar voor aangeslotenen aantredend in Promo 1 en 2 van Volley Vlaanderen/AIF. Voor spelers aantredend in een reeks lager dan Promo 2 Volley Vlaanderen/AIF gelden er geen leeftijdsbeperkingen meer. Spe(e)l(st)ers geschorst in een andere federatie worden niet toegelaten in de VLM-competitie.

Een Volley Vlaanderen/AIF-lid dat in de loop van het seizoen in nog geen enkele Volley Vlaanderen/AIF wedstrijd effectief gespeeld heeft, wordt wel aanvaard.

Art. 7.5 Het opstellen van een speler/speelster die niet-speelgerechtigd is of die niet voldoet aan de regels van artikel 7.1 van dit competitiereglement leidt automatisch tot forfait voor elke wedstrijd waaraan deze speler/speelster heeft deelgenomen, doch leidt niet automatisch tot de schorsing van de ploegverantwoordelijke.

Art. 7.6. Bij de heren mag gemengd gespeeld worden, bij de dames niet.

Art. 7.7. Spelers/speelsters van een zelfde club mogen hoogstens tweemaal per seizoen deelnemen aan een wedstrijd in een andere ploeg van hun club die in een hogere reeks speelt.

Een speler/speelster die voor de derde maal aantreedt in een ploeg van een hogere reeks, wordt voor de rest van het seizoen automatisch ingedeeld in hun hoger geklasseerde ploeg.

Spelers/speelsters van een hogere reeks mogen onder geen beding aantreden in een lagere reeks. Voor elke wedstrijd mogen slechts twee spelers/speelsters van een andere ploeg van dezelfde club worden opgesteld

Indien een club twee ploegen opstelt in dezelfde reeks, blijven de spelers vast verbonden aan hun respectievelijke ploeg. Zij kunnen dus niet onderling uitgewisseld worden noch optreden voor de andere ploeg in dezelfde reeks.

Art. 7.8. Uitzonderlingen:

-          Spelers/speelsters uit de gewone provinciale reeksen mogen ook aantreden in de reeks Oost of West en omgekeerd.

-          Dames, actief in de damescompetitie, mogen ook aantreden in een herenreeks.

Dit dubbelspelen is wel beperkt tot eenzelfde herenploeg.

 

Art. 8: Wangedrag

Ten einde de sportiviteit te bevorderen en het verloop van de wedstrijden in goede banen te leiden worden individuele strafpunten verbonden aan de gele en rode kaarten.

Art. 8.1. Elke rode kaart verkregen tijdens een wedstrijd levert de betrokkene strafpunten op.

Deze worden elk seizoen opnieuw op NUL gezet. (geen overdracht naar volgend seizoen)

Een gele kaart = 0 strafpunten (= waarschuwing)

een rode kaart= 2 strafpunten

een uitwijzing = 3 strafpunten

Art. 8.2. Bij het behalen van 5 strafpunten wordt de speelster/speler geschorst voor 1 wedstrijd die door het bestuur aangeduid wordt. Ook een uitsluiting heeft een schorsing voor minstens 1 speeldag tot gevolg. 

Art. 8.3. Sanctieschaal voor wangedrag : zie boekje "Internationale spelregels".

 

Art. 9. Bestraffing bij dopingpraktijken

Spelers/speelsters die door de controlerende diensten van de Vlaamse Gemeenschap op doping worden betrapt, worden voor de duur van 2 jaar uit de federatie gesloten. Bij betwisting wordt de zaak behandeld door de Juridische kamer van de Vlaamse Sportfederatie vzw. volgens de reglementen van deze organisatie.

 

Art. 10 Fairplay

Alleen de ploegen die, op het einde van het seizoen hun fairplay punten hebben ingediend en aanwezig zijn op de Algemene Vergadering, komen in aanmerking voor de fairplay prijs.

Met uitzondering van de bepalingen van art. 7.4, wordt een ploeg die een speler/speelster opstelt, die eveneens actief speelt in de Volley Vlaanderen of AIF -competities, automatisch uitgesloten voor de fairplay prijs.

 

Bijlage aan het reglement "Liefhebberscompetitie"

 

Debet nota’s:

Betaal NIETS VOORAF. Alle onderstaande bedragen (lidgelden en competitie worden verrekend via de halfjaarlijkse debet nota’s. De eerste eind november, de tweede in april.

 

Inschrijvingsgeld competitie:

Bedrag : €45.00

 

Verzekering en aansluiting:

Verzekering + aansluiting                              €9,00

Enkel aansluiting                                €5,00

 

Wekelijkse nieuwsbrief:

Via e-mail aan te vragen bij mia@vlmbrabant.be

De nieuwsbrief verschijnt ook wekelijks op de website: https://www.vlmbrabant.be

 

Scheidsrechter vergoedingen:

Verplaatsingsvergoeding scheidsrechters volgens de officiële normen van Volley Vlaanderen:

- ofwel een forfaitaire verplaatsingsvergoeding: €21,00 verhoogt met een bijkomende km vergoeding van 0,42 €/km.

- ofwel een forfaitaire verplaatsingsvergoeding van €24.00  zonder bijkomende km vergoeding.

 

Competitie-einde

De laatste wedstrijden dienen gespeeld te worden uiterlijk op 18 mei 2025 Download hier het Competitie ReglementStructuur


Het actieterrein van VLM Vlaams-Brabant richt zich vooral naar de competitieve vrijetijds- en de zuivere recreatieploegen, maar beperkt zich tot de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. In deze regio's grijpt het volleybalgebeuren plaats. Meestal wordt in de week gespeeld (het avondje volleybal...) en de kalender wordt afgewerkt met de spe(e)l(st)ers die beschikbaar zijn. De leiding waakt vooral over de sportieve geest; de reglementeringen zijn tot een gezond minimum beperkt. Het bestuur coördineert de werking van het geheel en geeft administratieve bijstand aan de veldwerkers. Op die manier kan het voluntariaat, dat ook in de VLM de basis van alles vormt, zich uitsluitend toeleggen op de sportieve taken. De grote band met de clubs zijn de wekelijkse mailbrieven met uitslagen, rangschikkingen, wedstrijdwijzigingen enz. en de website..